Welkom » Voorwaarden

Voorwaarden

 

 

Artikel 1 - definities:

 

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Opdrachtnemer: de verzorger van "Artemis Dierverzorging" gevestigd te Amsterdam die het huisdier of de huisdieren verzorgt.
 2. Opdrachtgever: huisdiereigenaar die opdrachtnemer opdracht geeft een dienst te verrichten welke van toepassing is op zijn/haar huisdier.
 3. Huisdier: het huisdier of de huisdieren van opdrachtgever waar de overeenkomst voor afgesloten is.
 4. Dienst: specifieke opdracht(en) welke "Artemis Dierverzorging" aanbiedt en welke te vinden zijn op de website van "Artemis Dierverzorging".
 5. Opdrachtformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht een afgesproken dienst te verrichten ten behoeve van het huisdier gedurende bepaalde tijd tegen een door opdrachtgever te betalen tarief.
 6. Verzorgingsopdracht: bijlage behorende bij het opdrachtformulier welke relevante informatie bevat over de door opdrachtnemer uit te voeren dienst ten behoeve van de verzorging van het huisdier.

 

Artikel 2 - algemeen:

 1. Op het opdrachtformulier zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en tarieven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden en tarieven die op dat moment zijn gepubliceerd op de website van "Artemis Dierverzorging". Opdrachtgever kan bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en tarieven, mits openbaar gemaakt via de website van "Artemis Dierverzorging", geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

 

Artikel 3 - offertes en aanbiedingen:

 1. Op verzoek verstrekt opdrachtnemer vooraf een offerte of aanbieding aan opdrachtgever.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer verleend wordt.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Actuele tarieven staan te allen tijde op de website van "Artemis Dierverzorging".
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 4 - rechten en plichten opdrachtnemer:

 1. Opdrachtnemer verplicht zich, op basis van de gegeven verzorgingsopdracht, gedurende de overeengekomen periode, de afgesproken dienst te verlenen.
 2. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door opdrachtnemer aangeboden worden.
 3. Opdrachtnemer zal de verzorging naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Opdrachtnemer zal dit niet eerder doen dan nadat is zekergesteld dat het huisdier hiervan geen schade ondervindt.
 5. Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door opdrachtnemer, is opdrachtgever de prijs verschuldigd die op het opdrachtformulier is overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door opdrachtgever met betrekking tot  het huisdier of dienst waarop de overeenkomst van toepassing is.
 7. Opdrachtnemer verplicht zich met discretie de sleutel te gebruiken die toegang geeft tot het adres waar het te verzorgen huisdier zich bevindt. De sleutel mag niet gedupliceerd worden en de sleutel zal niet worden voorzien van gegevens welke te herleiden zijn naar opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook aan opdrachtgever, diens woning en eigendommen, tenzij aantoonbaar is dat de schade door opdrachtnemer zelf ontstaan is.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt  is van de bij opdrachtnemer  aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

 

Artikel 5 - rechten en plichten opdrachtgever:

 1. Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode, te vermelden op de verzorgingsopdracht.
 2. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode waarin opdrachtnemer de verzorging uitvoert.
  Indien er een tekort ontstaat zal opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal achteraf doorberekend worden aan opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient zo nodig zorg te dragen dat het huisdier is voorzien van een preventieve parasitaire behandeling.
 4. Het verblijf van het huisdier dient schoon te zijn bij aanvang van de zorgperiode, tenzij anders afgesproken middels schriftelijke overeenkomst.
 5. Opdrachtgever gaat akkoord met het overdragen van de sleutel aan opdrachtnemer om toegang te verkrijgen tot de verzorg-/verblijfplaats en alle verzorgingsmiddelen van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 6. Het te verzorgen huisdier mag geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die opdrachtnemer verzorgt.
 7. Opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet als bezitter van het huisdier aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die het huisdier toebrengt.
 8. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op de hoogte te stellen bij thuiskomst, waarmee opdrachtgever aangeeft de zorg van het huisdier weer zelf op zich te nemen. Bij geen bericht zal opdrachtnemer de dienst voortzetten als zekerheidsstelling dat de zorg van het huisdier doorgaat. Bijkomende kosten welke voortkomen uit verlenging van de zorgperiode zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

Artikel 6 - noodsituaties:

 1. Opdrachtnemer verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
 2. Door het tekenen van het opdrachtformulier machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de opdrachtgever, een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die opdrachtnemer noodzakelijk acht.

 

Artikel 7 - inschrijving:

 1. De afspraken die met betrekking tot de opdracht zijn gemaakt zullen worden vastgelegd in een verzorgingsopdracht.
 2. Bij inschrijving wordt de verzorgingsopdracht door opdrachtgever volledig en waarheidsgetrouw ingevuld en wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend. Opdrachtgever verklaart hiermee tevens vooraf de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en van de inhoud hiervan kennis te hebben genomen.
 3. Opdrachtgever ontvangt een kopie-exemplaar van het opdrachtformulier en de verzorgingsopdracht.

 

Artikel 8 - betaling:

 1. Alle tarieven zijn inclusief B.T.W.
 2. Het door opdrachtgever verschuldigde bedrag dient binnen tien dagen na ondertekening van het opdrachtformulier, doch uiterlijk voor aanvang van de in de overeenkomst overeengekomen verzorgingsperiode in het bezit te zijn van opdrachtnemer.
 3. De door opdrachtnemer gemaakte kosten tijdens de verzorgingsperiode voor eventueel consult dierenarts en aanschaf voeding, verzorgingsmiddelen, e.d. dienen bij terugkomst van opdrachtgever, onder overlegging van de betaalbewijzen, direct aan opdrachtnemer voldaan te worden.
 4. Opdrachtgever ontvangt bij directe betaling een bewijs van betaling van opdrachtnemer.

 

Artikel 9 - annulering:

 1. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.
 2. Bij annulering van de overeenkomst binnen zeven dagen voor aanvang van de verzorgingsperiode genoemd in de overeenkomst is opdrachtnemer gerechtigd 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 3. Bij annulering van de overeenkomst binnen 48 uur voor aanvang van de verzorgingsperiode genoemd in de overeenkomst is opdrachtnemer gerechtigd 100% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 4. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijvoorbeeld bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer gerechtigd het totale bedrag in rekening te brengen.

 

Artikel 10 - klachten, geschillen en toepasselijk recht:

 1. De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij "Artemis Dierverzorging".
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.
 6. Alle kosten die opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
 7. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Artemis Dierverzorging in Amsterdam verzorgt huisdieren aan huis, tijdens vakantie of ziekte.